Fiscale voorwaarden

De wetgeving legt de fiscale verantwoordelijkheid bij de deelnemer. Dat betekent dat u zelf blijft monitoren of u voldoende fiscale ruimte heeft en welke inleg u doet:

U monitort de fiscale ruimte
Bij wijziging van uw inkomen, arbeidscontract of netto pensioen of lijfrente, bekijkt u zelf via de rekentool of de fiscale ruimte wijzigt en/of er een aanpassing nodig is van de inleg.

Berekening van de fiscale ruimte
Voor de berekening van de fiscale ruimte gaat u uit van uw inkomen in box 1 in het voorgaande jaar boven de aftoppingsgrens (€ 101.519 in 2016) verminderd met de premie of de inleg voor het nettopensioen of nettolijfrente die u bij Loyalis of elders opbouwt of verzekerd hebt.

Bij wijziging
Bij wijziging van de fiscale ruimte en/of aanpassing van de Loyalis Top ouderdomslijfrente, doet u een verzoek aan Loyalis Sparen & Beleggen.

Inleg
De inleg is afhankelijk van de fiscale ruimte. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u inlegt. Als aan de fiscale voorwaarden is voldaan, hoeft u geen belasting of vermogensrendementsheffing te betalen.

Als u niet meer aan de voorwaarden voldoet
Op het moment dat er geen fiscale ruimte meer is of u voldoet niet aan de voorwaarden, dan vervalt de vrijstelling in box 3. Op dat moment geldt een bijtelling in box 3 met tegenbewijsregeling. Dit houdt in dat de belastingplichtige moet aantonen dat de nu verschuldigde belasting hoger uitvalt dan de belasting bij reguliere afhandeling. Is dat niet het geval, dan volgt de bijtelling in box 3. 

Fiscaliteit op een rij

  • de inleg voor de netto ouderdomslijfrente is niet fiscaal aftrekbaar
  • op de uitkering vindt geen inhouding loonheffing en sociale premies plaats
  • de waarde van het opgebouwde kapitaal wordt door de belastingdienst niet gezien als vermogen en is daardoor niet belast als aan de fiscale voorwaarden is voldaan.
  • bij overlijden telt de uitkering aan nabestaanden mee voor de erfbelasting. De algemene partnervrijstelling voor de erfbelasting (2015: ruim € 636.180) wordt dan gekort met deze waarde

Verantwoord beleggen 

Uitgangspunt voor de belegging is de door u zelfgekozen pensioendatum en het doel om op dat moment een nettolijfrente-uitkering aan te kopen. Tijdens de opbouwfase van het kapitaal worden de beleggingsrisico's wereldwijd gespreid. Daarbij vindt een zorgvuldige afweging plaats tussen het verwacht rendement en het bijbehorende risico. Deze risico's zijn onder meer afhankelijk van de economische situatie en de resterende tijd tot aan de gekozen pensioendatum. 

Afbouwend risico 

Naarmate de pensioendatum dichterbij komt, bouwen we het beleggingsrisico geleidelijk af. Dit geldt zowel voor het opgebouwde kapitaal als voor nieuwe inleg. Zo wordt het kapitaal minder afhankelijk van economische invloeden.