Nieuwe Polisvoorwaarden AOV

Wij hebben de polisvoorwaarden van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering aangepast en in begrijpelijke taal herschreven. Ook ons polisblad is vernieuwd. U kunt eenvoudig op uw polisblad zien welke dekking voor u geldt. 

In de polisvoorwaarden vindt u een uitgebreide omschrijving van alle dekkingen. Deze polisvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2014. Voor u verandert er niets. Wilt u de polisvoorwaarden liever op papier ontvangen? Stuur ons dan een bericht.

Belangrijkste wijzigingen

De volgende onderwerpen zijn in de nieuwe voorwaarden duidelijker en beter geregeld:

  • artikel 4 en 5 van de Algemene voorwaarden zijn een completere regeling van de soort verzekering die u kunt hebben en de bijbehorende regels over premiebetaling: collectief, semi-collectief of individueel. Hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent en wie de premie betaalt: uw werkgever, u zelf via de werkgever of u zelf rechtstreeks.
  • de opzegtermijn voor de verzekering bedroeg in de oude polisvoorwaarden 2 maanden. Dit was in de praktijk al één kalendermaand. In de nieuwe polisvoorwaarden geldt een opzegtermijn van 1 maand.
  • in de oude voorwaarden was groot molest (oorlog, opstand e.d.) uitgesloten van dekking. In de nieuwe voorwaarden is groot molest in het buitenland voortaan wel verzekerd (artikel 7.2.4 van de Algemene voorwaarden). De polisvoorwaarden voor militairen bevatten op dit punt een bijzondere regeling (in hetzelfde artikel). Deze is hetzelfde gebleven.
  • als u van Loyalis een uitkering ontvangt en u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan moet u beschikbaar blijven voor de Nederlandse arbeidsmarkt. U mag dan dus niet emigreren. Dat mag wel als u volledig arbeidsongeschikt bent. Dit is geregeld in artikel 8.5 van de Algemene voorwaarden.
  • de doorwerking van sancties op de WIA-uitkering is nu duidelijker geregeld. Zie Artikel 8.6, lid 2 en 3 van de Algemene voorwaarden. Als de WIA-uitkering met bijvoorbeeld 10% wordt verlaagd, wordt ook de uitkering uit de AOV verlaagd met 10%.
  • als u een uitkering ontvangt van Loyalis worden andere uitkeringen daarop in mindering gebracht. In de oude voorwaarden was onduidelijk of dit ook geldt voor (vervroegd) ouderdomspensioen. In de nieuwe voorwaarden is duidelijk beschreven dat dit niet in mindering wordt gebracht (Speciale voorwaarden D, artikel 1f).
  • om recht te hebben op uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid moet uw inkomensverlies onvrijwillig en niet verwijtbaar zijn. Dit is nu uitdrukkelijk geregeld. Zie Speciale voorwaarden C3d en D3c.

Bent u nu ziek of arbeidsongeschikt

De nieuwe polisvoorwaarden gelden niet voor:

  • Klanten die vóór 1 januari 2014 reeds arbeidsongeschikt waren
  • Klanten die op 1 januari 2014 ziek waren, die niet meer herstellen of zijn hersteld en arbeidsongeschikt raken of zijn geraakt

Deze klanten ontvangen geen nieuwe polisvoorwaarden. Voor deze klanten blijven de oude polisvoorwaarden gelden. 

Ziekte melden of wijzigingen doorgeven 

Bent u langdurig ziek of arbeidsongeschikt en hebt u dit nog niet gemeld? Of wilt u een wijziging aan ons doorgeven? Laat ons dat zo snel mogelijk weten met het wijzigingsformulier. Alleen naam- en adreswijzigingen kunt u ook per e-mail doorgeven.

Einde dienstverband of nieuwe werkgever?

Bent u inmiddels uit dienst bij de werkgever die op uw polis staat vermeld? Laat ons dit weten via het wijzigingsformulier.