Re-integratiesubsidie

Vergoeding van activiteiten die bijdragen aan werkhervatting

Re-integratiesubsidie bij Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 2017 is op!

Bij Loyalis kunt u diverse verzekeringen afsluiten om de financiële risico’s rond ziekte en arbeidsongeschiktheid te beperken. In alle gevallen bieden we u naast zekerheid graag ook een financiële steun in de rug. Zo kunt u vaak aanspraak maken op Re-integratiesubsidie. Loyalis betaalt dan mee aan de kosten van activiteiten die bijdragen aan werkhervatting.

Werk is de allerbeste sociale zekerheid!

Bij verzekering van ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben alle betrokken partijen belang bij spoedige werkhervatting. Voor de werknemer geeft werken de grootste inkomenszekerheid. Voor de werkgever vormt duurzame re-integratie van medewerkers de beste schadelastbeheersing. En voor ons als verzekeraar geldt uiteraard hetzelfde. Daarom gaat Loyalis uit van het principe dat werk de allerbeste sociale zekerheid is. Wij dragen graag bij aan activiteiten die terugkeer op de werkvloer dichterbij brengen.

Voordelen Re-integratiesubsidie

 • Beperking van uw schadelast
 • Eenvoudig aan te vragen: u hoeft geen bewijsstukken met handtekening bedrijfsarts op te sturen
 • Snelle afhandeling: Loyalis controleert steekproefsgewijs en kan de Re-integratiesubsidie daardoor vlot uitkeren
 • Inzicht in beschikbaar budget
 • Bij het verlenen van de subsidie stellen wij zo min mogelijk beperkingen

Voor wie?

U kunt aanspraak maken op onze Re-integratiesubsidie als u werkgever in de sector Overheid, Onderwijs of Zorg bent en gebruikmaakt van onze:

 • Verzuimverzekering
 • ZW-ERD Verzekering
 • WGA-ERD Verzekering
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

In dat geval is subsidie mogelijk voor alle arbeidsongeschikte verzekerden.

Hoe werkt het?

Met de Re-integratiesubsidie betaalt Loyalis mee aan maatregelen op individueel én organisatieniveau. Aanspraak maken op Re-integratiesubsidie is mogelijk bij:

 • kosten van door de bedrijfsarts voorgeschreven re-integratieactiviteiten bij individuele ziektegevallen.
 • kosten van maatregelen voor verzuimpreventie op organisatieniveau

Dreigt een medewerker ziek te worden en schrijft de bedrijfsarts preventieve behandelingen voor, dan kunnen we die vrijwel altijd ook gewoon vergoeden. Alleen als u in zo’n geval subsidie aanvraagt op grond van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering, stellen we de aanvullende voorwaarde dat het om een collectief contract moet gaan. Bij semi-collectieve en individuele contracten kunnen we individuele preventieve behandelingen helaas niet vergoeden.

Loyalis behoudt zich het recht voor de voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of in onredelijke gevallen afwijkend te beslissen over een individueel geval.

Wat draagt Loyalis bij?

 • Bij individuele re-integratie en preventie vergoeden wij de volledige kosten van een begeleidingstraject, met een maximum van € 3.000.
 • Bij preventieve maatregelen op organisatieniveau vergoeden wij 50% van de kosten van onze eigen preventieve diensten. Hierbij geldt een maximum van € 20.000 per werkgever per kalenderjaar.

Minimale budgetbeperkingen
Bij het verlenen van Re-integratiesubsidie stellen wij zo min mogelijk beperkingen. Zo kunt u voor preventieve maatregelen op organisatieniveau altijd subsidie aanvragen tot het voor u geldende maximumbedrag. Loyalis hanteert hiervoor geen subsidieplafond of aanvraagtijdvak. Voor individuele re-integratie geldt hetzelfde als u gebruikmaakt van onze Verzuimverzekering, ZW-ERD Verzekering of WGA-ERD Verzekering. Alleen als u aan geen van deze voorwaarden voldoet, moet u bij individuele re-integratie rekening houden met ons jaarlijks budget. Is dit op, dan kunnen wij geen nieuwe aanvragen meer honoreren.

Wat is ons jaarlijks budget?

Loyalis stelt ieder jaar een budget beschikbaar voor de individuele re-integratie-activiteiten (niet voor de projectsubsidie). Helaas is het budget voor 2017 (behorende bij de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) op en worden aanvragen niet meer gehonoreerd.

Re-integratiesubsidie bij de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Contractvorm
Budget tot 31 dec 2017
Uitgekeerd tot 01/11/2017
Nog beschikbaar
Zuiver collectief
€ 1.560.000
€ 1.560.000,00
    € 0
Semi-collectief
€    240.000
€    240.000,00
    € 0
Totaal
€ 1.800.000                        
€ 1.800.000,00
    € 0
 • Werkgevers met een Verzuimverzekering, ZW-ERD Verzekering of WGA-ERD Verzekering van Loyalis kunnen per casus, tot een bepaald bedrag, rekenen op vergoeding van gemaakte kosten. Voor u geldt het hierboven genoemde budget niet.
 • Loyalis behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen of in onredelijke gevallen afwijkend te beslissen over een individueel geval.

Nieuw beleid per 1 januari 2018
Momenteel bekijken wij of aanpassing van ons budgetbeleid voor de Re-integratiesubsidie nodig is. Eind 2017 informeren wij u hoe dit nieuwe beleid voor Re-integratiesubsidie eruit ziet.

Betaaldata 2017:
Hebben wij uw aanvraag vóór de 10e van de maand ontvangen? Dan betalen wij in 2017 op de volgende data uit:

26 januari
26 juli
24 februari
25 augustus
24 maart
26 september
26 april
26 oktober
26 mei
24 november
26 juni
21 december

Iets voor u?

Om een subsidieaanvraag in te dienen, vult u het formulier in en stuurt het op naar Loyalis. U hoeft geen nota's of andere bewijsstukken bij te voegen. Wij controleren alleen steekproefsgewijs. Als u in een steekproef valt, moet u wél een schriftelijke doorverwijzing met handtekening van de bedrijfsarts kunnen verstrekken.

Vragen?

Neem contact op met onze afdeling Deskaccountmanagement:
E-mail: accountmanagement@loyalis.nl
Telefoon: 045-579 69 96